Menu

Referat fra årsmøte 01.09.2022

Urskog forts venner

REFERAT FRA ÅRSMØTE I URSKOG FORTS VENNER 2017

Dato: 1. september 2022
Møtetid: 19:00-20:49
Sted: Urskog fort
Tilstede:Ragnar Heide, Jens-Kristian Waaler, Bjørg Hemer, Rolf Barry-Berg, Leiv Egner, Ellen Karine Egner, Mentz Helbostad, Asbjørn Hagen, Vidar Øverby, Tove Haugerudbråten og Dagfinn Lunner.


Leder Ragnar Heide ønsket velkommen.

1. Konstituering.

Innkallingen ble godkjent.

Som ordstyrer og møtesekretær ble valgt henholdsvis Ragnar Heide og Dagfinn Lunner. Som protokollunderskrivere ble valgt Jens-Kristian Waaler og Ellen-Karine Egner. Elektronisk godkjenning per e-post godtas.

2. Årsmelding 2021.

Årsmeldingen ble godkjent med rettelser og tilføyelser som framkom i møtet.

Det var en plan i samarbeid med Fet historielag om å avlegge et besøk på Høgås batteri, men dette lot seg ikke gjøre på grunn av pandemien.

3. Regnskap 2021.

Regnskapet ble godkjent. Foreningen hadde per 31.12.21 kr. 21.025 i Aurskog Sparebank.

Styret bes sende ut kontingentvarsel til bedrifter som tidligere har vært medlemmer.

4. Valg for perioden 2022-2023:

Følgende valg ble foretatt (gjenvalg på samtlige):
- som leder ble gjenvalgt Ragnar Heide
- som sekretær ble gjenvalgt Dagfinn Lunner
- som styremedlem ble gjenvalgt Rolf Barry-Berg
- som styremedlem ble valgt Jens-Kristian Waaler

Som nytt styremedlem ble valgt Tove Haugerudbra?ten.


5. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

6. Kontingentfastsettelse 2023

Det foreslås ingen forhøyelse av kontingentene:
- enkeltmedlemmer kr. 100
- foreningsmedlemsskap kr. 250
- bedriftsmedlemsskap kr. 500

7. Planer framover.

Utvendig belysning av fortet

Mentz Helbostad og Vidar Øverby orienterte om A-H Rotary klubbs arbeider med å etablere utebelysning av fortet. Arbeidene er kostnadsberegnet til ca. kr. 300.000. Både Aurskog
sparebank og Høland og Setskog sparebank samt Sparebankstiftelsen har bidratt med finansiering. Det gjenstår imidlertid å fullfinansiere anlegget.

Utvendig belysning åpner for at fortet kan brukes også i mørketiden.
Lysstyringen legges opp slik at det blir en mest mulig kostnadseffektiv strømbruk. Automatisk og manuell lysstyring er mulig.

Rotary kan senere tenke seg a? sette opp punktbelysning i anlegget samt i tunellene, men dette er ikke medregnet i dette prosjektet.

Det planlegges en åpningsdag der lyset påsettes. Dato fastsettes senere.

Årsmøtet ga honnør til Rotary klubbens innsats på fortet gjennom mange år og særskilt arbeidet med den utvendige belysningen.

Foredrag om fort som ikke kom i bruk – Urskog fort i et historisk perspektiv

Rotary inviterer til a? høre foredrag om fortet av historiker Kjell Ahlsèn 20.09.22 kl. 19.00 i Aurskog sparebanks lokaler.

Forslag fra Aurskog historielag v/Asbjørn Hagen om flytting av minnestein
Asbjørn Hagen spurte om mulighetene for å flytte minnesteinen om landstormen 1905, som er satt opp ved veien til fortet, opp til fortet.
Ragnar Heide påpekte at det må undersøkes nærmere om kulturminner kan flyttes. Jens-Kristian Waaler opplyste at den kan ha blitt satt opp i 1955.

Tove Haugerudbråten fikk i oppdrag å undersøke i historiske medier/arkiver om det kan finnes noe dokumentasjon rundt oppsetting av minnesteinen.

Uteområdene ved fortet
Ragnar Heide opplyste at kommunen vil engasjere en landskapsarkitekt for å vurdere om det kan gjøres noen utbedringer.

Arbeidene med porten
Rotary jobber fortsatt med restaurering av porten til fortet.

Åpne hus i Aurskog-Høland kommune
Fortet vil være a?pent for publikum lørdag 24. og søndag 25. september. Urskog forts venneforening stiller med guider. Søndag stiller Rolf Barry-Berg.

Arrangement på fortet i mai 2023
Det legges opp til et utvendig arrangement på fortet i mai 2023 der fremføring av sanger fra
"Spillet om Urskog fort og krigen som aldri kom" framføres.
Styret arbeider videre med dette.

Gave fra Blaker pensjonistforening
Rolf Barry-Berg overrakte gave mottatt fra Blaker pensjonistforening i forbindelse med besøk. Det var mottatt bilde av Blaker Skanse, og bok om Blaker, Skansen og skolen av Georg Brockmann

Dagfinn Lunner
Møtereferent

Jens-Kristian Waaler
Protokollunderskriver (elektronisk godkjent)

Ellen-Karine Egner
Protokollunderskriver (elektronisk godkjent)