Menu

Referat fra årsmøte 25.03.15

Urskog forts venner

REFERAT FRA ÅRSMØTE I URSKOG FORTS VENNER 2015

Dato: 25. mars 2015

Sted: Frivilligsentralen, Bjørkelangen

Tilstede: Anders Brekken (A-H Rotaryklubb), Ingrid Toverud, Brita Toverud, Ragnar Heide, Jens-Kristian Waaler, Ingolf Østmo og Dagfinn Lunner.

Saker til behandling:

Før møtet tok til var det servering av smørbrød og kaffe. Deretter ønsket leder Ragnar Heide velkommen.

  1. Konstituering: valg av ordstyrer, møtesekretær og 2 protokollunderskrivere.

Innkallingen ble godkjent.

Som ordstyrer og møtesekretær ble valgt henholdsvis Ragnar Heide og Dagfinn Lunner.

Som protokollunderskrivere ble valgt Ingolf Østmo og Jens-Kristian Waaler.

  1. Årsmelding 2014

Dagfinn Lunner gikk igjennom årsmeldingen som ble godkjent med følgende tillegg:

Endringer som fremkommet i møte

  1. Regnskap 2014

Foreningen hadde i 2014 utgifter i forbindelse med Fortets dag, drift av internettside og ordinære foreningsutgifter.

Venneforeningen hadde per 31.12.14 kr. 12.026,15 på konto i Aurskog Sparebank.

Regnskapet ble godkjent.

  1. Valg

Følgende valg ble foretatt:

- som leder ble gjenvalgt Ragnar Heide

- som sekretær ble gjenvalgt Dagfinn Lunner

- som styremedlem ble gjenvalgt Rolf Barry-Berg

- som styremedlem ble valgt Jens-Kristian Waaler

  1. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

  1. Budsjett og drøftinger om planer for 2015

Anders Brekken snakket om behovet for opprustning av peisestua i kasernen, og inngangsdøren.

Fyringsforbud på peis. Saken meldes til eier A-H kommune.

Det vurderes en annen type møbler i peisestua.

Fortets Dag - familiedag

Juliane Husvik Sukkestad forespørres om et fortellertilbud til barn lørdag 22. august 2015 mellom kl. 11-15.

Rolf Barry-Berg forespørres om å holde et militærhistorisk kåseri tilpasset de voksne.

4H forespørres om å delta servering.

Aurskog-Høland bygdekvinnelag forespørres om demonstrasjon av bakerovnen i kasernen.

Budsjett 2015

Styret får fullmakt til å disponere venneforeningens midler til beste for fortets interesser. Det foretas ingen kontingentforhøyelse for 2015.

Hjemmesiden vedlikeholdes og oppdateres i sommerhalvåret

Det legges en link til Aurskog-Høland Rotaryklubb på venneforeningens hjemmeside.

Dagfinn Lunner

Møtereferent

Jens-Kristian Waaler Ingolf Østmo