Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2015

Godkjent på årsmøte 10. mai 2016

Ved årsmøte 25. mars 2015 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt fram til årsmøte i 2016:

Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær, Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler som styremedlemmer. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid

Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte. Styret har hatt løpende kontakt via e-post og telefon.

Aktiviteter ved fortet

Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Fortet besøkes av privatpersoner, lag og foreninger. Fortet er benyttet til møter og samlinger. Det kan nevnes bryllup, barnebursdag, Tertitten 4H, Aurskog historielag, ulike sommeravslutninger m.v.

Fortets Dag ble arrangert 22. august. Frammøtte barn og voksne fulgte interessant med da Juliane Husvik Sukkestad viste rundt samtidig som hun levende fortalte om fortets historie.

Barna fikk lære seg å marsjere og ta oppstilling med militær presisjon og hvordan de skulle bære geværene. Geværene var for anledningen i tre med påmontert lærreim.

Det var dessuten natursti i regi av Jens Kristian Waaler fra venneforeningen. 4H sto for serveringstilbudet.

Fortet brukes og leies ut Aurskog-Høland kommune. Fast årlig bruker er Den kulturelle skolesekken. Andre leietakere er speidergrupper, barnehager m.v.

Aurskog-Høland Rotary Klubb har som i tidligere år tatt seg av utomhusarealene. Foreningen har satt i gang et arbeid med oppsetting av opplysningsskilt for å vise hvor bygninger og militære installasjoner har stått på fortet. Klubben har installert en grill i det gamle ammunisjonslageret som kan benyttes av besøkende.

Venneforeningen vedlikeholder og utvikler Urskog forts hjemmeside på internett. Nettadressen er www.urskogfort.net som det er trafikk på. Via hjemmesiden kommer av og til noen spørsmål om fortet som venneforeningen besvarer.

Økonomi

Venneforeningen hadde pr. 31.12.15 kr. 11.552,56 innestående i Aurskog Sparebank.

Økonomien er basert på medlemskontingent og foreningsstøtte fra Aurskog Sparebank.

Medlemmer

Foreningen hadde ved utgangen av året 15 medlemmer. Medlemmene er fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og lag og foreninger. Det kan arbeides mer med å rekruttere flere medlemmer.