Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2014

Revidert og godkjent på årsmøte 25. februar 2015

Ved årsmøte 13. mars 2014 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt fram til årsmøte i 2015:

Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær, Rolf Barry-Berg og Jens-Kristian Waaler som styremedlemmer. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid

Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte. Styret har hatt løpende kontakt via e-post og telefon.

Aktiviteter ved fortet

Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Fortet besøkes av privatpersoner, lag og foreninger. Fortet er benyttet til møter og samlinger. Det kan nevnes bryllup, barnebursdag, Tertitten 4H, Aurskog historielag, ulike sommeravslutninger m.v.

Fortets Dag ble arrangert 24. august. Frammøtte barn og voksne i et antall av 40 fulgte interessant med da Juliane Husvik Sukkestad viste rundt samtidig som hun levende fortalte om fortets historie.

Barna fikk et innblikk i soldatlivet da fortet ble mobilisert i 1905 og en var redd for at svenskene skulle komme. De måtte lære oppstilling og marsjering, og hvordan de skulle bære geværene. Geværene var for anledningen i tre med påmontert lærreim.

Det var dessuten natursti i regi av Jens Kristian Waaler fra venneforeningen. 4H sto for serveringstilbudet.

Alle 3. klassene i kommunen har gjennom den kulturelle skolesekken besøkt fortet og fått omvisning av en profesjonell forteller.

Aur guidene har guidet etter avtale og ønske fra besøkende. Enkelte av medlemmer i venneforeningen har også påtatt seg guideoppdrag. Rolf Barry Berg har kåsert om 2. verdenskrig i Aurskog eldresenter.

Aurskog-Høland Rotary Klubb har som i tidligere år tatt seg av utomhusarealene. Foreningen har satt i gang et arbeid med oppsetting av opplysningsskilt for å vise hvor bygninger og militære installasjoner har stått på fortet. Klubben har installert en grill i det gamle ammunisjonslageret som kan benyttes av besøkende.

Venneforeningen vedlikeholder og utvikler Urskog forts hjemmeside på internett. Nettadressen er www.urskogfort.net. Hjemmesiden har av i løpet av året hatt 3653 besøkende (2817 i 2013). Dette er en økning på 30 %. Det er flest oppslag på hjemmesiden i sommermånedene.

Via hjemmesiden kommer av og til noen spørsmål om fortet som venneforeningen besvarer.

Grunnskolen i Aurskog-Høland sluttet våren 2014 å benytte kommandantboligen til undervisningsformål.

Økonomi

Venneforeningen hadde pr. 31.12.14 kr. 12.026,15 innestående i Aurskog Sparebank.

Økonomien er basert på medlemskontingent og foreningsstøtte fra Aurskog Sparebank.

Medlemmer

Foreningen hadde ved utgangen av året 15 medlemmer. Medlemmene er fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og lag og foreninger. Det kan arbeides mer med å rekruttere flere medlemmer.