Menu

REFERAT FRA ÅRSMØTE I URSKOG FORTS VENNER 2014

Møtedato: 13. mars 2014

Sted: Frivilligsentralen, Bjørkelangen

Tilstede: Jan Rønjom (Bjørkelangen seniorsenter), Johan Anton Bogerud og Sissel Bogerud (Aurskog pensjonistforening) samt medlemmene: Ragnar Heide, Rolf Barry-Berg, Jens-Kristian Waaler, Ingolf Østmo og Dagfinn Lunner.

Saker til behandling:

Før møtet tok til var det servering av smørbrød og kaffe.

  1. Konstituering: valg av ordstyrer, møtesekretær og 2 protokollunderskrivere.

Innkallingen ble godkjent.

Som ordstyrer og møtesekretær ble valgt henholdsvis Ragnar Heide og Dagfinn Lunner.

Som protokollunderskrivere ble valgt Ingolf Østmo og Jens-Kristian Waaler.

  1. Årsmelding 2013

Dagfinn Lunner gikk igjennom årsmeldingen som ble godkjent med følgende tillegg:

-Venneforeningens utflukt til svenske befestningsanlegget omfattet også Hultet skanse fra 2. verdenskrig

-Antall medlemmer ved utgangen av 2013 var 23 som er en økning på 7 fra året før.

  1. Regnskap 2014

Foreningen hadde i 2014 utgifter i forbindelse med turen til svenske befestningsanlegg, drift av internettside og ordinære foreningsutgifter.

Venneforeningen hadde per 31.12.13 kr. 13.538,19 på konto i Aurskog Sparebank.

Regnskapet ble godkjent.

4. Valg

Følgende valg ble foretatt:

-som leder ble gjenvalgt Ragnar Heide

-som sekretær ble gjenvalgt Dagfinn Lunner

-som styremedlem ble gjenvalgt Rolf Barry-Berg

-som nytt styremedlem ble valgt Jens-Kristian Waaler

5. Innkomne forslag.

    Det vises til sak nr. 6 om budsjett og planer for 2014

6. Budsjett og drøftinger om planer for 2014

200-års markering på fortet - Grunnloven

Det tas sikte på å markere 200-års jubileet for Grunnloven med fokus på tiden før 1905. Aktuelle dager er: søndag 24. august eller søndag 7. september. Styret får fullmakt til arbeide videre med planene.

For øvrig ble påpekt at Venneforeningen årlig bør ha et arrangement på fortet.

Skilting

I et samarbeid mellom Aurskog-Høland kommune, Aurskog-Høland Rotaryforening og Venneforeningen er det søkt om kulturtilskudd fra Akershus fylkeskommune til skilting ved fortet for å vise de ulike anleggenes posisjon.

Medlemsverving

Rolf Barry-Berg foreslo at foreningens vervebrosjyre oppdateres noe årsmøtet sluttet seg til.

Militærhistoriske foredrag

Rolf Barry-Berg opplyste at han kunne påta seg å holde militærhistoriske foredrag på vegne av venneforeningen.

Budsjett 2014

Styret får fullmakt til å disponere venneforeningens midler til beste for fortets interesser. Det ble foreslått å kjøpe inn noen flere sittekrakker, men for tiden vurderes antallet som tilfredsstillende.

Det foretas ingen kontingentforhøyelse for 2014.

Dagfinn Lunner, møtereferent

Protokollunderskrivere: Jens-Kristian Waaler og Ingolf Østmo