Menu

Årsmelding 2013

Årsmelding for Urskog forts venner 2013

Ved årsmøte 7. mars 2013 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt fram til årsmøte i 2014:

Ragnar Heide, leder, Dagfinn Lunner, sekretær og Hilde Wallander Bjerkely og Rolf Barry-Berg som styremedlemmer. Ragnar Heide har ivaretatt kassererfunksjonen.

Styrets arbeid

Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte.

Aktiviteter ved fortet

Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Fortet besøkes av privatpersoner, lag og foreninger. Lokale lag har benyttet fortet til møter og samlinger.

Venneforeningen hadde i september 2013 en utflukt til Sverige for å se på svenske befestningsanlegg langs riksgrensen. Det ble avlagt besøk på Eda skanse og Morast skanse som begge er fra 1600-tallet samt skansen Hultet fra 2. verdenskrig. Rolf Barry-Berg var guide og deltakerne har gitt tilbakemelding på at dette var en fin tur.

Alle 3. klassene i kommunen har gjennom den kulturelle skolesekken besøkt fortet og fått omvisning av en profesjonell forteller.

Aur guidene tilbyr guiding etter avtale og ønske fra besøkende.

Aurskog-Høland Rotaryforening har som i tidligere år tatt seg av utomhusarealene. Foreningen har satt i gang et arbeid med å planlegge oppsetting av opplysningsskilt på fortet for å vise hvor bygninger og militære installasjoner har stått.

Venneforeningen vedlikeholder og utvikler Urskog forts hjemmeside på internett. Nettadressen er www.urskogfort.net. Hjemmesiden har av i løpet av året hatt 2817 besøkende (997 i 2012). Det er flest oppslag på hjemmesiden i sommermånedene.

Grunnskolen i Aurskog-Høland har våren 2013 benyttet kommandantboligen til undervisningsformål.

Økonomi

Venneforeningen hadde pr. 31.12.13 kr. 13.538,19 innestående i Aurskog Sparebank.

Økonomien er basert på medlemskontingent og foreningsstøtte fra Aurskog Sparebank.

Medlemmer

Foreningen har ved utgangen av året 23 medlemmer som er en økning på 7 fra året før. Medlemmene er fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og lag og foreninger. Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere og aktivisere flere medlemmer.