Menu

Referat fra årsmøte 2013 i Urskog forts venner

Møtedato: 7. mars 2013

Møtested: Frivilligsentralen, Bjørkelangen

Tilstede: Rolf Barry Berg, Ragnar Heide, Bjørn Sauge, Bjørn Lier, Ingrid Toverud, Brita Toverud, Ingolf Østmo og Dagfinn Lunner

Sak nr. 1. Konstituering.

Som møteleder ble valgt: Ragnar Heide

Som møtesekretær ble valg: Dagfinn Lunner

Til å skrive under referatet fra årsmøtet ble valgt Bjørn Sauge og Bjørn Lier.

Sak nr.2. Årsmelding 2012.

Forslag til årsmelding for 2012 ble etter noen rettelser og tilføyelser enstemmig godkjent.

Sak nr. 3. Regnskap 2013.

Ragnar Heide som har ivaretatt kassererfunksjonen la fram regnskapet for 2012. Dette ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 4. Valg.

Samtlige medlemmer i styret ble gjenvalgt for ett år.

Leder Ragnar Heide, sekretær Dagfinn Lunner, styremedlemmer Hilde Wallander Bjerkely og Rolf Barry Berg.

Sak nr. 5. Innkomne forslag.

Jens-Kristian Waalers forslag om å markere 100 års dagen for kvinnelig stemmerett i Norge ble godt mottatt. Årsmøtet sluttet seg imidlertid til Ragnar Heide sitt forslag om barnas dag på Urskog dag på Urskog fort i 2013.

Som arrangementskomitè ble valgt Ragnar Heide og Dagfinn Lunner. Gabi Valentien forespørres om å bli med i komiteen. Fortets Dag arrangeres lørdag 24. august 2013.

Rolf Barry Berg foreslo at foreningen arrangerer en tur til Eda for å se på svenske grensebestningsanlegg. Turen kan arrangeres sammen med Rotary foreningen og Aurskog historielag. Lørdag 7. september kan være en aktuell dag. Styret foretar videre planlegging.

Bjørkelangen den 10. mars 2013

Dagfinn Lunner, refent

Protokollunderskriver

Bjørn Sauge Bjørn Lier

Protokollunderskriver