Menu

Vedtekter for Urskog forts venner

1 Navn

Foreningens navn er Urskog Forts Venner

2 Formål

Venneforeningens formål er å:

- Bidra til å bevare og være med på utviklingen av Urskog Fort som et populært friluftsmuseum og kulturminne

- Være i dialog med kommunen og andre organisasjoner om bruk av fortet som en arena for kultur, læring og frivillighet

- Fremme Urskog Fort som en møtearena for organisasjoner og andre interessenter

- Være en bidragsyter under arrangementet Spillet om Urskog Fort og andre kulturelle tilstelninger etter nærmere avtale

Inntektsgrunnlaget skal være basert på medlemskontingent, gaver og sponsorinntekter.

Medlemmene står fritt til å bruke lokalitetene så fremt det ikke er reservert for inntektsbringende arrangement. Medlemmene må selv sørge for renhold etter bruk.

Faste møterom/kontor for foreninger som er medlem kan leies ut mot en eventuell gjenytelse.

Foreningen søker samarbeid med beslektede foreninger og andre instanser hvor dette er naturlig.

3 Medlemskap

 1. Medlemskap kan tegnes av privatpersoner, foreninger, bedrifter og lignende. Hvert medlemskap representerer en stemme og en valgbar person.
 2. Utmeldelse fra foreningen må skje skriftlig. Alle foreningens medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent har møte og stemmerett ved årsmøtet.
 3. Medlemmer som ønsker det, kan betale høyere kontingent enn fastsatt.
 4. Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret. Æresmedlemmer har samme rettigheter som vanlige medlemmer, men er fritatt for kontingent. Alle medlemmer kan sende forslag på æresmedlemmer til styret. Det kan kun utnevnes ett æresmedlem per år.
 5. Medlemmer som motarbeider venneforeningens formål kan ekskluderes av styret.

4 Medlemskontingent

 1. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Denne myndighet kan ved vedtak for ett år av gangen delegeres til styret.
 2. Årsmøtet kan vedta ulik kontingent for ulike grupper.

5 Styret

 1. Foreningen styres av et styre på 5 - 7 medlemmer; Leder, nestleder, kasserer, sekretær og inntil 3 styremedlemmer.
 2. Styret velges på årsmøtet. Lederen velges for et år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for to år. To av styremedlemmene velges hvert år. I tillegg velges to varamedlemmer for ett år.
 3. Styret har beslutningsmyndighet når minst halvparten av dets medlemmer er til stede.
 4. Styret foreslår ny valgkomité for årsmøtet.
 5. I styret bør det være 1 representant fra Lierfoss & Omegn Vel.
 6. Styremøter sammenkalles og ledes av leder. Styremøter holdes minst fire ganger i året, eller så ofte det måtte være nødvendig.
 7. Kassereren har ansvaret for regnskapet, medlemskartoteket og kontingentinnbetalingen.
 8. Regnskap skal revideres og godkjennes av revisor.
 9. Styret kan delegere myndighet til et arbeidsutvalg for enkelte oppgaver.

6 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av mars.
 2. Styret innkaller til årsmøtet.
 3. Innkalling til årsmøtet skjer gjennom brev eller e-post til medlemmer og annonse i lokalavis. Det skal annonseres minst 3 uker før møtet. Medlemmene får tilsendt de nødvendige dokumenter for årsmøtet.
 4. Forslag til årsmøtet må være kommet til styret innen 1 uke før møtet.
 5. Årsmøtet skal behandle som et minimum:
  1. Valg av ordstyrer, møtesekretær og 2 protokollunderskrivere.
  2. Årsmelding
  3. Regnskap og revisjonsberetning
  4. Fastsettelse av kontingent, evt. delegasjonsvedtak i h.h.t. 4.1
  5. Budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg av styrets leder, kasserer og sekretær samt medlemmer og varamedlemmer til styret
  8. Åpen post.

 1. Årsmøtet avgjør alle saker, unntatt vedtektsendringer, med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
 2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de møtende medlemmer og kan kun avgjøres på årsmøtet.
 3. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/5 av foreningens medlemmer ønsker det. Innkalling skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. Det er kun saker angitt i innkallingen som skal behandles.

7 Regnskap og budsjett

 1. Styret er ansvarlig for at midlene forvaltes og disponeres i samsvar med venneforeningens vedtekter og årsmøtets beslutninger.
 2. Regnskapsåret følger kalenderåret.

8 Oppløsning

 1. Et eventuelt forslag om oppløsning av foreningen skal behandles i 2 etterfølgende ordinære årsmøter. For at oppløsningen skal skje kreves det 2/3 flertall av de møtende på årsmøtene.
 2. Blir foreningen oppløst skal foreningens aktiva tilfalle Aurskog-Høland kommune.

Formannskapet i Aurskog-Høland 13.03.06