Menu

Årsmelding for Urskog forts venner 2010

Ved årsmøte 29. november 2010 ble følgende valgt til styre:

Ragnar Heide, leder og kasserer

Dagfinn Lunner, sekretær

Hilde Wallander Bjerkely, styremedlem

Styrets arbeid

Aktiviteten i styret i 2010 har vært preget av lav aktivitet.

Styret har søkt å ivareta fortets interesser på beste måte.

Aktiviteter ved fortet

Fortet er et friluftsmuseum og arena for kultur, læring og frivillighet.

Flere lokale lag og privat personer har benyttet fortet til møter og samlinger.

Den kulturelle skolesekken avlegger fortet et årlig besøk.

Forsvarets logistikkorganisasjon benyttet fortet ved to anledninger til teambuilding.

Aurskog-Høland Rotaryforening har tatt seg av utomhusarealene og fullførte arbeidet med grillen.

Styreleder og sekretær tok i november 2010 i mot en gruppe besøkende fra Oslo, og fremførte

et talkshow med utgangspunkt i Spillet om Urskog Fort og krigen som aldri kom.

Økonomi

Venneforeningen hadde pr. 31.12.10 kr. 12.860,24 innestående i Aurskog Sparebank. Midlene er fra gaver og medlemskontingent.

Medlemmer

Foreningen har ved utgangen av året 12 medlemmer fordelt på enkeltpersoner, bedrifter og lag og foreninger. Arbeidet med å aktivisere flere medlemmer vil være et viktig styrearbeid fremover.

Planer fremover

Istandsetting av uteareal, samt noe beplantning

Fremskaffe noe dekketøy i kommandantboligen

Lage informasjonsbrosjyre

Enkel trykksak om venneforeningen

Gjestebok til kommandantboligen

For venneforeningen, Dagfinn Lunner (s)